The Gioi BlackBerry

Thủ thuật, games, themes, nhạc…cho blackberry

Danh sách games cho blackberry

Posted by thegioiblackberry trên 25/03/2009

1. Bermuda81.rar (399.0 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/Bermuda81.rar

2. Angelsword.rar (502.54 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/angelsword.rar

3. CallofDuty4_bb818_81.rar (431.5 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/Ca…4_bb818_81.rar

4. Championship manager 2007.rar (477.7 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/championship2007.rar

5. Football_81.rar (176.4 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/football_81.rar

6. Leilanidow_jqmdq1u4.rar (177.2 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/le…w_jqmdq1u4.rar

7. Mario.rar (130.9 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/mario.rar

8. Monkey_bb818.rar (194.4 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/monkey_bb818.rar

9. Poker_for87_bb818.rar (277.5 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/Poker_for87_bb818.rar

10. Porn_bb818.rar (178.9 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/Porn_bb818.rar

11. Shadow_bb818.com.rar (299.3 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/Shadow_bb818.com.rar

12. Ban may bay ban ruoi.rar (29.5 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/banmaybaybanruoi.rar

13. Ban may bay chien dau co.rar (161.6 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/ba…chiendauco.rar

14. ban ruoi.rar (20.5 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/banruoi.rar

15. Benjypup.rar (355.4 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/be…8100161875.rar

16. Co caro.rar (14.7 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/cocaro.rar

17. Cs_bb818_81xx.rar (182.6 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/cs_bb818_81xx.rar

18. Danh ho tiger.rar (138.7 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/danhhotiger.rar

19. Danh nhau duong pho.rar (246.8 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/danhnhauduongpho.rar

20. Bommerman.rar (61.8 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/boomberman.rar

21. Dead-20water.rar (383.2 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/dead-20water.rar

22. Football2.rar (437.4 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/football2.rar

23. Daovang.zip (562.41 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/daovang.zip

24. Ninja.rar (307.9 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/ninja.rar

25. Ninja2.rar (77.5 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/ninja2.rar

26. Rooster.rar (220.5 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/Rooster.rar

27. Thuao.rar (77.5 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/thuao.rar

28. volleyball.rar (441.4 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/volleyball.rar

web games: http://www.mobilerated.com/rim-black…arl-games.html

29. Bermuda81.rar (399.0 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/Bermuda81.rar

30. Angelsword.rar (502.54 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/angelsword.rar

31. CallofDuty4_bb818_81.rar (431.5 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/Ca…4_bb818_81.rar

32. Championship manager 2007.rar (477.7 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/championship2007.rar

33. Football_81.rar (176.4 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/football_81.rar

34. Leilanidow_jqmdq1u4.rar (177.2 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/le…w_jqmdq1u4.rar

35. Mario.rar (130.9 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/mario.rar

36. Monkey_bb818.rar (194.4 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/monkey_bb818.rar

37. Poker_for87_bb818.rar (277.5 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/Poker_for87_bb818.rar

38. Porn_bb818.rar (178.9 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/Porn_bb818.rar

39. Shadow_bb818.com.rar (299.3 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/Shadow_bb818.com.rar

40. Ban may bay ban ruoi.rar (29.5 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/banmaybaybanruoi.rar

41. Ban may bay chien dau co.rar (161.6 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/ba…chiendauco.rar

42. ban ruoi.rar (20.5 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/banruoi.rar

43. Benjypup.rar (355.4 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/be…8100161875.rar

44. Co caro.rar (14.7 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/cocaro.rar

45. Cs_bb818_81xx.rar (182.6 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/cs_bb818_81xx.rar

46. Danh ho tiger.rar (138.7 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/danhhotiger.rar

47. Danh nhau duong pho.rar (246.8 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/danhnhauduongpho.rar

48. Bommerman.rar (61.8 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/boomberman.rar

49. Dead-20water.rar (383.2 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/dead-20water.rar

50. Football2.rar (437.4 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/football2.rar

51. Daovang.zip (562.41 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/daovang.zip

52. Ninja.rar (307.9 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/ninja.rar

53. Ninja2.rar (77.5 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/ninja2.rar

54. Rooster.rar (220.5 KB) – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/Rooster.rar

55. Thuao.rar (77.5 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/thuao.ra

56. volleyball.rar (441.4 KB) – Hay – Đã test trên 8100
http://users2.nofeehost.com/all4u/volleyball.rar

57.Dance Dance (giống SDO) :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…drAdeLante.jar

58.PangPang :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…APCOM.Pang.jar
59.Dakar2007 :
http://users2.nofeehost.com/all4u/newgame/dakar2007.jar

60.Dragon :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…agonisland.jar

61.EAFifa2007 :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…EAFifa2007.jar

62.Domino :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…minoIsland.jar

63.Bobby_Carrot ( luyện trí thông minh ) :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…ower_Power.jar

64.Final :
http://users2.nofeehost.com/all4u/newgame/Final.jar

65.Heart_of_machanic :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…_Mechanics.jar

66.Knight :
Lego_soccer :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…rld_Soccer.jar

67.Minitank :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…iTank_Moto.jar

68.Moto_Racking :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…g_Fever_3D.jar

69.Dynamokid :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…_DynamoKid.jar

70.UIQ :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…nlinex_UIQ.jar

71.Mafia :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…fia_Wars_2.jar

72.Sketcher :
http://users2.nofeehost.com/all4u/newgame/Sketcher.jar

73.Terminator :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…Terminator.jar

74.ThreeKingdoms :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…KingdomsEN.jar

75.toxic_war :
http://users2.nofeehost.com/all4u/newgame/toxic_war.jar

76.TreeppetBusterMod :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…tBusterMod.jar

77.Twinspin :
http://users2.nofeehost.com/all4u/newgame/TwinSpin.jar

78.Worms :
http://users2.nofeehost.com/all4u/newgame/Worms.jar

79.Zelda :
http://users2.nofeehost.com/all4u/newgame/Zelda.jar

80.Puppy3D :
http://users2.nofeehost.com/all4u/ne…he_Puppy3D.jar

Chúc bạn thành công – www.ticsoft.com (Nguồn: Sưu tầm)

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: